三字经全文带拼音

作者:成功大师 | 网站:www.qqzf.cn
三字经全文带拼音http://www.qqzf.cn/lizhi29005/

rén zhī chū  xìng běn shàn

人 之 初 ,性 本 善。

xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

性 相 近 ,习 相 远。

gǒu bú  jiào  xìng nǎi qiān

苟 不 教 ,性 乃 迁。

jiào zhī dào  guì yǐ zhuān

教 之 道 ,贵 以 专。

xī mèng mǔ    zé  lín chǔ

昔 孟 母 ,择 邻 处。

zǐ  bù  xué  duàn jī  zhù

子 不 学 ,断 机 杼。

dòu yān shān  yǒu yì fāng

窦 燕 山 ,有 义 方。

jiào wǔ zǐ   míng jù yáng

教 五 子 ,名 俱 扬。

yǎng bú jiào  fù  zhī guò

养 不 教 ,父 之 过。

jiào bù yán   shī zhī duò

教 不 严 ,师 之 惰。

zǐ  bù  xué   fēi suǒ yí

子 不 学 ,非 所 宜。

yòu bù  xué   lǎo hé  wéi

幼 不 学 ,老 何 为。

yù  bù zhuó   bù chéng qì

玉 不 琢 ,不 成 器。

rén bù  xué   bù  zhī yì

人 不 学 ,不 知 义。

wèi rén zǐ   fāng shào shí

为 人 子 ,方 少 时。

qīn shī yǒu   xí  lǐ  yí

亲 师 友 ,习 礼 仪。

xiāng jiǔ líng néng wēn xí

香 九 龄 ,能 温 席。

xiào yú qīn   suǒ dāng zhí

孝 于 亲 ,所 当 执。

róng sì suì  néng ràng lí

融 四 岁 ,能 让 梨。

tì  yú zhǎng  yí xiān zhī

弟 于 长 ,宜 先 知。

shǒu xiào tì  cì jiàn wén

首 孝 弟 ,次 见 闻。

zhī mǒu shù   shí mǒu wén

知 某 数 ,识 某 文。

yī  ér  shí   shí ér bǎi

一 而 十 ,十 而 百。

bǎi ér qiān  qiān ér wàn

百 而 千 ,千 而 万。

sān cái zhě  tiān dì rén

三 才 者 ,天 地 人。

sān guāng zhě rì yuè xīng

三 光 者 ,日 月 星。

sān gāng zhě  jūn chén yì

三 纲 者 ,君 臣 义。

fù  zǐ  qīn   fū  fù  shùn

父 子 亲 ,夫 妇 顺。

yuē chūn xià yuē qiū dōng

曰 春 夏 ,曰 秋 冬。

cǐ  sì  shí   yùn bù qióng

此 四 时 ,运 不 穷。

yuē nán běi  yuē  xī dōng

曰 南 北 ,曰 西 东。

cǐ  sì fāng  yìng hū zhōng

此 四 方 ,应 乎 中。

yuē shuǐ huǒ  mù  jīn tǔ

曰 水 火 ,木 金 土。

cǐ  wǔ xíng   běn hū  shù

此 五 行 ,本 乎 数。

yuē rén  yì   lǐ  zhì xìn

曰 仁 义 ,礼 智 信。

cǐ  wǔ cháng  bù  róng wěn

此 五 常 ,不 容 紊。

dào liáng shū mài shǔ jì

稻 粱 菽 ,麦 黍 稷。

cǐ  liù gǔ   rén  suǒ shí

此 六 谷 ,人 所 食。

mǎ  niú yáng  jī quǎn shǐ

马 牛 羊 ,鸡 犬 豕。

cǐ  liù chù   rén suǒ sì

此 六 畜 ,人 所 饲。

yuē xǐ  nù    yuē āi  jù

曰 喜 怒 ,曰 哀 惧。

ài  wù  yù    qī qíng jù

爱 恶 欲 ,七 情 具。

páo tǔ  gé    mù  shí jīn

匏 土 革 ,木 石 金。

sī  yǔ  zhú   nǎi bā  yīn

丝 与 竹 ,乃 八 音。

gāo zēng zǔ   fù  ér shēn

高 曾 祖 ,父 而 身。

shēn ér zǐ    zǐ  ér  sūn

身 而 子 ,子 而 孙。

zì  zǐ  sūn   zhì xuán zēng

自 子 孙 ,至 玄 曾

nǎi jiǔ zú    rén zhī lún

乃 九 族 ,人 之 伦。

fù  zǐ  ēn    fū  fù cóng

父 子 恩 ,夫 妇 从。

xiōng zé yǒu  dì  zé gōng

兄 则 友 ,弟 则 恭。

zhǎng yòu xù  yǒu yǔ  péng

长 幼 序 ,友 与 朋。

jūn zé  jìng chén zé zhōng

君 则 敬 ,臣 则 忠。

cǐ  shí yì    rén suǒ tóng

此 十 义 ,人 所 同。

fán xùn méng  xū jiǎng jiū

凡 训 蒙 ,须 讲 究。

xiáng xùn gǔ  míng jù dòu

详 训 诂 ,明 句 读。

wéi xué zhě    bì yǒu chū

为 学 者 ,必 有 初。

xiǎo xué zhōng zhì sì shū

小 学 终 ,至 四 书。

lún yǔ  zhě   èr shí piān

论 语 者 ,二 十 篇。

qún dì  zǐ    jì shàn yán

群 弟 子 ,记 善 言。

mèng zǐ zhě   qī piān zhǐ

孟 子 者 ,七 篇 止。

jiǎng dào dé  shuō rén yì

讲 道 德 ,说 仁 义。

zuò zhōng yōng zǐ  sī bǐ

作 中 庸 ,子 思 笔。

zhōng bù piān yōng bú yì

中 不 偏 ,庸 不 易。

dà xiǎo dài   zhù lǐ  jì

大 小 戴 ,注 礼 记。

shù shèng yán lǐ yuè  bèi

述 圣 言 ,礼 乐 备。

yuē guó fēng  yuē yǎ sòng

曰 国 风 ,曰 雅 颂。

hào sì  shī  dāng fěng yǒng

号 四 诗 ,当 讽 咏。

shī jì  wáng chūn qiū zuò

诗 既 亡 ,春 秋 作。

yù  bāo biǎn  bié shà nè

寓 褒 贬 ,别 善 恶。

sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

三 传 者 ,有 公 羊。励志网http://wWw.qqZf.cN/

yǒu zuǒ shì  yǒu  gǔ  liáng

有 左 氏 ,有 谷 梁。

jīng jì míng  fāng dú  zǐ

经 既 明 ,方 读 子。

cuō qí  yào   jì  qí  shì

撮 其 要 ,记 其 事。

wǔ  zǐ  zhě   yǒu xún yáng

五 子 者 ,有 荀 扬。

wén zhōng zǐ  jí  lǎo zhuāng

文 中 子 ,及 老 庄。

jīng zǐ tōng  dú  zhū shǐ

经 子 通 ,读 诸 史。

kǎo shì xì    zhī zhōng shǐ

考 世 系 ,知 终 始。

zì  xī nóng   zhì huáng dì

自 羲 农 ,至 黄 帝。

hào sān huáng jū shàng shì

号 三 皇 ,居 上 世。

táng yǒu yú   hào  èr dì

唐 有 虞 ,号 二 帝。

xiāng yī xùn chēng shèng shì

相 揖 逊 ,称 盛 世。

xià yǒu yǔ  shāng yǒu tāng

夏 有 禹 ,商 有 汤。

zhōu wén wǔ  chēng sān wáng

周 文 武 ,称 三 王。

xià chuán zǐ  jiā tiān xià

夏 传 子 ,家 天 下。

sì  bǎi zǎi  qiān xià shè

四 百 载 ,迁 夏 社。

tāng fá xià   guó hào shāng

汤 伐 夏 ,国 号 商。

liù bǎi zǎi   zhì zhòu wáng

六 百 载 ,至 纣 亡。

zhōu wǔ wáng  shǐ zhū zhòu

周 武 王 ,始 诛 纣。

bā  bǎi zǎi   zuì cháng jiǔ

八 百 载 ,最 长 久。

zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

周 辙 东 ,王 纲 坠。

Chěng gān gē shàng yóu shuì

逞 干 戈 ,尚 游 说。

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

始 春 秋 ,终 战 国。

wǔ  bà qiáng  qī xióng chū

五 霸 强 ,七 雄 出。

yíng qín shì  shǐ jiān bìng

嬴 秦 氏 ,始 兼 并。

chuán èr shì chǔ  hàn zhēng

传 二 世 ,楚 汉 争。

gāo zǔ  xīng  hàn yè jiàn

高 祖 兴 ,汉 业 建。

zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

至 孝 平 ,王 莽 篡。

guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

光 武 兴 ,为 东 汉。

sì  bǎi nián zhōng yú xiàn

四 百 年 ,终 于 献。

wèi shǔ wú  zhēng hàn dǐng

魏 蜀 吴 ,争 汉 鼎。

hào sān guó   qì liǎng jìn

号 三 国 ,迄 两 晋。

song qí jì  liáng chén chéng

宋 齐 继 ,梁 陈 承。

wéi nán cháo  dū jīn  líng

为 南 朝 ,都 金 陵。

běi yuán wèi  fēn dōng xi

北 元 魏 ,分 东 西。

yǔ  wén zhōu  yǔ  gāo qí

宇 文 周 ,与 高 齐。

dài zhì suí   yì  tǔ  yǔ

迨 至 隋 ,一 土 宇。

bú  zài chuan shī tǒng xù

不 再 传 ,失 统 绪。

táng gāo zǔ   qǐ  yì  shī

唐 高 祖 ,起 义 师。

chú suí luàn chuàng guó jī

除 隋 乱 ,创 国 基。

èr  shí chuán sān bǎi zǎi

二 十 传 ,三 百 载。

liáng miè zhī guó nǎi gǎi

梁 灭 之 ,国 乃 改。

liáng táng jìn jí hàn zhōu

梁 唐 晋 ,及 汉 周。

chēng wǔ dài  jiē yǒu yóu

称 五 代 ,皆 有 由。

yán sòng xīng shòu zhōu shàn

炎 宋 兴 ,受 周 禅。

shí bā chuán  nán běi hùn

十 八 传 ,南 北 混。

liáo yǔ jīn   dì  hào fēn

辽 与 金 ,帝 号 纷。

dài miè liáo  sòng yóu cún

迨 灭 辽 ,宋 犹 存。

zhì yuán xīng jīn xù  xiē

至 元 兴 ,金 绪 歇。

yǒu sòng shì  yì tong miè

有 宋 世 ,一 同 灭。

bìng zhōng guó jiān róng dí

并 中 国 ,兼 戎 狄。

míng tài zǔ   jiǔ qīn shī

明 太 祖 ,久 亲 师。

chuán jiàn wén fāng sì sì

传 建 文 ,方 四 祀。

qiān běi jīng yǒng lè sì

迁 北 京 ,永 乐 嗣。

dài chóng zhēn méi shān shì

迨 崇 祯 ,煤 山 逝。

qīng tài zǔ  yīng jǐng mìng

清 太 祖 ,膺 景 命。

jìng sì fāng  kè  dà  dìng

靖 四 方 ,克 大 定。

zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

至 宣 统 ,乃 大 同。

shí èr  shì  qīng zuò zhōng

十 二 世 ,清 祚 终。

dú  shǐ zhě   kǎo shí lù

读 史 者 ,考 实 录。

tōng gǔ jīn   ruò qīn mù

通 古 今 ,若 亲 目。

kǒu ér  song  xīn ér  wéi

口 而 诵 ,心 而 维。

cháo yú sī    xī  yú  sī

朝 于 斯 ,夕 于 斯。

xī zhòng ní   shī xiàng tuó

昔 仲 尼 ,师 项 橐。

gǔ shèng xián shàng qí nxué

古 圣 贤 ,尚 勤 学。

zhào zhōng ling dú lǔ lún

赵 中 令 ,读 鲁 论。

bǐ  jì  shì   xué qiě qín

彼 既 仕 ,学 且 勤。

pī  pú biān  xiāo zhú jiǎn

披 蒲 编 ,削 竹 简。

bǐ  wú  shū  qiě  zhī miǎn

彼 无 书 ,且 知 勉。

tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

头 悬 梁 ,锥 刺 股。

bǐ  bú  jiào  zì  qín kǔ

彼 不 教 ,自 勤 苦。

rú  náng yíng rú  yìng xuě

如 囊 萤 ,如 映 雪。

jiā suī pín   xué bú chuò

家 虽 贫 ,学 不 辍。

rú  fù  xīn   rú  guà jiǎo

如 负 薪 ,如 挂 角。

shēn suī láo  yóu  kǔ zhuó

身 虽 劳 ,犹 苦 卓。

sū  lǎo quán  èr  shí qī

苏 老 泉 ,二 十 七。

shǐ fā  fèn   dú  shū jí

始 发 奋 ,读 书 籍。

bǐ  jì  lǎo   yóu huǐ chí

彼 既 老 ,犹 悔 迟。

ěr xiǎo shēng yí  zǎo sī

尔 小 生 ,宜 早 思。

ruò liáng hào bā  shí èr

若 梁 灏 ,八 十 二。

duì dà tíng   kuí duō shì

对 大 廷 ,魁 多 士。

bǐ  jì chéng zhòng chēng yì

彼 既 成 ,众 称 异。

ěr xiǎo shēng yí  lì  zhì

尔 小 生 ,宜 立 志。

yíng bā suì  néng yǒng shī

莹 八 岁 ,能 咏 诗。

mì  qī  suì  néng fù  qí

泌 七 岁 ,能 赋 棋。

bǐ yǐng wù   rén chēng qí

彼 颖 悟 ,人 称 奇。

ěr  yòu xué  dāng xiào zhī

尔 幼 学 ,当 效 之。

cài wén jī   néng biàn qín

蔡 文 姬 ,能 辨 琴。

xiè dào yùn  néng yǒng yín

谢 道 韫 ,能 咏 吟。

bǐ  nǚ  zǐ   qiě  cōng mǐn

彼 女 子 ,且 聪 敏。

ěr  nán zǐ   dāng zì jǐng

尔 男 子 ,当 自 警。

táng liú yàn  fāng qī suì

唐 刘 晏 ,方 七 岁。

jǔ shén tóng  zuò zhèng zì

举 神 童 ,作 正 字。

bǐ  suī yòu  shēn yǐ  shì

彼 虽 幼 ,身 已 仕。

ěr  yòu xué  miǎn ér  zhì

尔 幼 学 ,勉 而 致。

yǒu wéi zhě   yì  ruò shì

有 为 者 ,亦 若 是。

quǎn shǒu yè  jī  sī chén

犬 守 夜 ,鸡 司 晨。

gǒu bù  xué   hé  wéi rén

苟 不 学 ,曷 为 人。

cán tǔ  sī   fēng niàng mì

蚕 吐 丝 ,蜂 酿 蜜。

rén bù  xué   bù  rú  wù

人 不 学 ,不 如 物。

yòu  ér xué zhuàng ér xíng

幼 而 学 ,壮 而 行。

shàng zhì jūn xià zé  mín

上 致 君 ,下 泽 民。

yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

扬 名 声 ,显 父 母。

guāng yú qián yù  yú  hòu

光 于 前 ,裕 于 后。

rén  yí zǐ    jīn mǎn yíng

人 遗 子 ,金 满 赢。

wǒ jiào zǐ    wéi yì jīng

我 教 子 ,惟 一 经。

qín yǒu gōng  xì  wú  yì

勤 有 功 ,戏 无 益。

jiè zhī zāi   yí miǎn lì

戒 之 哉 ,宜 勉 力。

本文地址:三字经全文带拼音http://www.qqzf.cn/lizhi29005/
  • 分页:12下一页
  • 相关文章